นโยบายจากนายกฯคนใหม่

บงกช บวรฤกษ์ 6*4

 

นโยบายที่จะทำต่อให้กับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

คุณบงกช  บวรฤกษ์

นายกสมาคมฯ วาระปี พ.ศ.2560 – 2562

********************************************

1. ประสานกับภาครัฐ ในเรื่อง VAT เรื่องการหักค่าใช้จ่ายตัวแทนเหมาจ่าย 30% ไม่มีเพดาน ซึ่งเราจะประสานกับสมาคมอาชีพอิสระอื่นๆ

2. เสริมสร้าง พัฒนาตัวแทนประกันชีวิต ให้เป็นที่ปรึกษาการเงิน พัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP นำหลักสูตรใหม่ชื่อหลักสูตร CHLP (Chartered Life Practitioner)   เข้ามาแทนที่หลักสูตร LUTCF พร้อมกับรองรับเทคโนโลยีที่เข้ามา โดยการเพิ่มเนื้อหาในการ   สัมมนาทุกครั้งกับสื่อออนไลน์และสื่อต่างๆ พร้อมกับส่งออกวิทยากรให้ไปออกรายการ TV ให้มากขึ้น

3. เพิ่มจำนวนสมาชิก เพิ่มสาขาของสมาคมฯ ให้ครบทุกจังหวัด  พร้อมกับเพิ่มบทบาทของสาขาในต่างจังหวัดเพื่อร่วมมือกับคปภ. ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต

4. ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับภาครัฐ , คปภ.และสมาคมอื่นๆ เช่น วันประกันชีวิตแห่งชาติ ร่วมกันบริจาคโลหิตทั่วประเทศ และส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของตัวแทนประกันชีวิต

5. เรียกร้องให้ คปภ.และธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามกฏหมายอย่างจริงจังและมีบทลงโทษที่เข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องการลดแลกแจกแถม การบังคับซื้อ เป็นต้น และสานต่อกิจกรรมของสมาคมฯ ที่ทำอยู่แล้ว